सुचिकृत हुन आउने सूचना

Published Date : 2079-04-12

मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद कार्यका लागि विवरण : https://drive.google.com/file/d/1wMD0kTZ1aHAQtZqv9qtkiwOCcaq5iY5R/view?usp=sharing

अनलाइनबाट नै फारम भर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि यो फारम भर्नुपर्नेछ
: ARTICLE–2: APPLICANT’S INFORMATION: (google.com)

Supporting Document